Xem ra lại phải tăng ca rồi!

Sắp đến 5 giờ tan ca rồi, nhưng Sếp lại thường 4:50 gọi tôi vào
giao một số công việc và nói rất nhiều lặp đi lặp lại một nội dung lãng phí
bao nhiêu là thời gian của tôi.
Xem ra lại phải tăng ca rồi!
Ức chế!!!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp