Cần chào gia tiên ?

Ly hôn không cáo biệt tổ tiên! lương duyên tốt sẽ không đến? Chúng ta có rất nhiều phong tục giống như trung quốc....