Chiếm đoạt hạnh phúc

Có người hỏi tôi quan điểm về tình ngoài hôn nhân. Chiếm đoạt đàn ông Chiếm đoạt phụ nữ Chiếm đoạt luôn cả hạnh...