Anh tuổi trung tuần!

Bây giờ tôi 50 tuổi, và mọi người đã bốn mươi chín tuổi (tất nhiên, bốn mươi chín tuổi này chỉ là một từ...